تاریخهای مهم

پایان دریافت مقالات : 25 مهر 1395
اعلام نتیجه داوری  : 2 آبان 1395
پایان ثبت نام : 5 آبان 1395
زمان برگزاری: 20 آبان 1395

فقط پژوهشگرانی که تا تاریخ پایان ثبتنام، امور ثبتنامشان را به طور کامل انجام داده باشند روز همایش گواهی های خود را دریافت خواهند نمود.